Vego PRO

Nâng cấp lên Pro những bài viết được tăng hạng sẽ hiển thị trên đầu trang chủ với tất cả cộng đồng

Pick your Plan

Star Hot Ultima VIP
Giá $4/ 1 Tháng $8/ 1 Tháng $89/ 1 Tháng $259/ 1 Unlimited
Người dùng nổi bật
Xem hồ sơ khách truy cập
Hiển thị / Ẩn lần cuối
Huy hiệu đã được xác minh
Quảng cáo bài viết
5 Nhật ký 20 Nhật ký 40 Nhật ký
Quảng cáo trang page
2 Trang 5 Trang 20 Trang 40 Trang
Giảm giá 10% Giảm giá 20% Giảm giá 60% Giảm giá
Max upload size 24 MB 96 MB 256 MB 96 MB
Thêm thông tin Get started! Get Hot! More features. Oh yeah, join the ultima! GO Limitless!

Tại sao chọn PRO?

superhero

Người dùng nổi bật

lastseen

Hiển thị / Ẩn lần cuối

post

Quảng cáo bài viết

verify

Huy hiệu đã được xác minh

Become a Pro member and access these features